• Kooli loomise ajajoon

   • Rapla Gümnaasiumi koolihoone ehitus on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.


     

   • Rapla Gümnaasiumi loomine

     • 1.05.2017
      • Rapla Gümnaasium sai koolijuhi

       Rapla riigigümnaasiumi juhina alustab tööd Juuru Eduard Vilde Kooli direktor Sirje Kautsaar.

       Sirje Kautsaare sõnul on gümnaasium kui kompleksne avatud suhtluskeskkonnaga elusorganism, mille keskmeks on inimesed oma vajaduste, huvide ja soovidega. „Inimestel läheb hästi, kui suhted ümbritsevaga on korras,“ ütles Kautsaar ja lubas koolijuhina lisaks heade suhetele väärtustada ka aega, pidades silmas eriti õpilaste ajakasutust.

       „Sirje Kautsaar eristus teistest kandidaatidest väga selge ja isikupärase visiooniga koolielust, tema ideedega on võimalik üles ehitada tuleviku kool. Lisaväärtust annab Sirje andragoogiline ettevalmistus, sest Rapla riigigümnaasiumis hakkavad õppima ka täiskasvanud,“ ütles konkursikomisjoni esimees, Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal.

       Kautsaar alustab tööd Rapla riigigümnaasiumi direktorina 1. maist. Direktori esmasteks ülesanneteks on õppekontseptsiooni loomine, kooli meeskonna komplekteerimine, õppekava koostamine, õpilaste vastuvõtmiseks valmistumine, samuti osalemine koolihoone ehitus- ja sisutusprotsessis.

       Sirje Kautsaar on viimased kuus aastat juhtinud Juuru Eduard Vilde Kooli, varem on töötanud Jüri Gümnaasiumi arendusjuhina ja Harmi Põhikooli direktorina.

       Rapla riigigümnaasium alustab õppetööd 1. septembril 2018.

       Palju õnne, edu, inspiratsiooni ja teotahet uue kooli loomisel.


       Ruth Opmann
       Koolivõrgu osakonna asejuhataja, Haridus- ja Teadusministeerium

     • 30.05.2017
      • Lainurk

       Lainurk

       Rapla riigigümnaasiumi arhitektuurivõistluse võitis Salto Arhitektuuribüroo OÜ ideelahendus märgusõnaga „Lainurk” (autorid: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Helin Kukk, Andro Mänd ja Monica Knoll).

       Info ka riigigümnaasiumide kodulehel!

     • 24.08.2017
      • Rapla Gümnaasium sai kontoriruumi ...

       Rapla Gümnaasium sai kontoriruumi ...

       ... Rapla Riigimajja (Tallinna mnt 14, Rapla).

     • 28.08.2017
      • Rapla Gümnaasiumis alustab õppejuhina tööd Aime Klandorf

       Aime Klandorf näeb Rapla Gümnaasiumi avatud mõttelaadiga koolina, kus on positiivsed, üksteist toetavad suhted õppijatel-õpetajatel-juhtkonnal omavahel. "Ainult toetavas keskkonnas on töö motiveeritud ja seega ka tulemuslik. Õppejuht on keskkonna loomise ja hoidmise suunajaks. Õpetajate omavaheline koostöö võimaldab mitmekesistada ka õppetööd, kasutada rohkem projekt-, kogemus- ja avastusõpet koos digitehnoloogia võimalustega. Ainetevaheline lõiming võimaldab korraldada aineteülest õpet ja aitab õppijal luua seoseid ning seeläbi saada ka parema tervikpildi õpiprotsessist."

       Aime Klandorf alustab tööd 1.septembril osalise koormusega.

     • 13.09.2017
      • Ehitusplatsil alustati tööd

       Ehitusplatsil alustati tööd

       Juba teist nädalat võime näha ehitusplatsil erinevaid autosid ja liikumist. Koolimaja ehitus on alanud ja selle üle on siiralt hea meel.

       Peab tunnistama, et väide „Lainurga" ruumistruktuur tabab suurepäraselt kaasaegse gümnaasiumi õpikeskkonna eripärasid ning vajadusi, peab paika.

       "Ega maja ehitamine ei ole kübara kergitamine" (Eesti vanasõna)


       - - -

       Rapla Gümnaasiumi koolihoone ehitus on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

       Projekti lühikirjeldus: Rapla riigigümnaasium ehitati juurdeehitusena olemasolevale koolihoonele aadressil Kooli tn 8, mis on osa Rapla ajaloolisest keskusest ja asub Vigala jõe käärus. Uus hoone sisustati vajaliku inventari, mööbli ja seadmetega, telliti kunstiteos. Hoone ümbruses asuvad terrassid, väljakud, teekatted, haljastus, välivalgustus ja õueala elemendid rajati uued. Kogu hoone on ligipääsetav liikumispuudega inimesele.

       Projekti eesmärk: investeerida riigigümnaasiumi hoonesse gümnaasiumivõrgu korrastamiseks, et tagada üldkeskhariduse kättesaadavus vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7¹ lõikele 2 ja Eesti elukestva õppe strateegia koolivõrgu programmile ning hariduskeskuse pilootprojektile.

       Projekti tulemusena valmis olemasoleva koolihoone juurdeehitusena kaasaegne riigigümnaasiumi hoone.

       Toetuse summa: 6 934 088 €

     • 12.10.2017
      • Alustasime kohtumisi tulevaste õppijatega

       Alustasime kohtumisi tulevaste õppijatega

       Täna saatsime kahele Rapla koolile välja teated sooviga kohtuda õpilastega ja kuulata ära nende mõtted. Peagi teeme samasuguse ettepaneku Raplamaa teistele koolidele. Kohtume koolis kokkulepitud ajal!

     • 4.12.2017
      • Rapla Gümnaasium sai nurgakivi

       4. detsembril asetasid haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Rapla riigigümnaasiumi direktor Sirje Kautsaar, Ehitus5ECO OÜ juhatuse liige Andres Neemre, Rapla vallavanem Piret Minn ja Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) juhatuse esimees Kati Kusmin pidulikult nurgakivi Rapla tulevasele riigigümnaasiumi hoonele, mis valmib 2018. aasta sügisel.

       Haridus- ja teadusminister Mailis Reps märkis, et tänane nurgakivi tähistab Raplamaa hariduskeskuse loomise silmaga nähtavat algust. „Mul on hea meel, et juba järgmist õppeaastat saavad alustada maailma parimate hulka kuuluvad õpilased ja õpetajad maailmatasemel arhitektuuriga koolihoones“.

       RKASi juhatuse esimehe Kati Kusmini sõnul on tegemist 12. riigigümnaasiumiga, mida RKAS koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga rajab. „Järgmisel aastal valmib lisaks Raplale ka riigigümnaasium Viimsis. Rõõm on tõdeda, et meie koolivõrgu uuendus toimub tempokalt ning Rapla Gümnaasium saab järgmisel aastal alustada õppetööd kaasaegses õpilaste ja õpetajate vajadustega arvestavas hoones,“ lisas Kusmin.

       360 õpilasele kavandatav tänapäevane gümnaasiumihoone ehitatakse Rapla linna, Kooli tänav 8 kinnistule. Rapla riigigümnaasiumi olemasoleva õppehoone rekonstrueerimiseks ja sellele juurdeehituse rajamiseks viis RKAS koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rapla Vallavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liiduga 2016. aastal läbi arhitektuurivõistluse. Konkursile laekunud seitsme võistlustöö hulgast tunnistati esikoha vääriliseks Salto Arhitektuuribüroo OÜ ideelahendus märgusõnaga „Lainurk“ (autorid: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Helin Kukk, Andro Mänd ja Monica Knoll).

       Rapla tulevase riigigümnaasiumi ehitustööde maksumus on 4,7 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Töid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.


       Ruth Opmann
       Koolivõrgu osakonna asejuhataja, Haridus- ja Teadusministeerium

     • 15.12.2017
      • Tule pardale!

       Tule pardale!

       Avasime otsingud õpetajate, õppenõustaja, huvi- ja projektijuhi ning raamatukoguhoidja ametikohale.

     • 27.12.2017
      • Rääkisime õpetajate värbamisest

       Rääkisime õpetajate värbamisest

     • 3.01.2018
      • Kutsusime kogukonda valima Rapla Gümnaasiumile tunnuslauset

       Kutsusime kogukonda valima Rapla Gümnaasiumile tunnuslauset

       Seadsime üles vormi, mille kaudu said kõik teha ettepaneku sobiva tunnuslause valimiseks. Kõik ettepanekud pandi ühisele hääletusele, millest selgus TOP5. Viie hulgast valis kooli juhtkond välja kooli visiooni ja väärtustega sobiva tunnuslause.

     • 4.01.2018
      • Raplamaa Sõnumite vestlusring

       Raplamaa Sõnumite vestlusring

       Artiklit "Rapla täiskasvanute gümnaasiumi saatuse otsustab volikogu" saab lugeda siit: http://bit.ly/RSvestlusring

     • 10.1.2018
      • Avalik infopäev

       Avalik infopäev

       Rapla Kultuurikeskuses toimus esimene infopäev tulevastele õppijatele, meeskonnaliikmetele, lapsevanematele ja teistele kogukonna huvilistele. Tutvustati 1. septembril avatava uue riigigümnaasiumi visiooni, õppekava ja õppekorraldust.

       Infopäeva ESITLUS

     • 11.01.2018
      • KOV hariduskomisjonis täiskasvanute õpetamisest Rapla Gümnaasiumis

       KOV hariduskomisjonis täiskasvanute õpetamisest Rapla Gümnaasiumis

     • 16.01.2018
      • Kutsusime Rapla kogukonna liikmeid valikaineid läbi viima

       Kutsusime Rapla kogukonna liikmeid valikaineid läbi viima

       Hea Raplamaa kogukonna liige!

       See kiri on kutse Teile - olete oodatud andma oma panuse Raplamaa noorte haridusse. Eesti 100. sünnipäeva-aasta lisab veel juurde suurepärase põhjuse tulevikule mõtlemiseks. Just siin võiks olla üks Teie kingitus Eestile.

       Kutsume Teid ise, koos sõbra, sõpruskonna, kolleegide või kogu oma organisatsiooniga osalema meie uue kooli, Rapla Gümnaasiumi õpilaste õpetamisel, et õppimine võiks olla noortele põnev, silmaringi avardav ja just meie piirkonna nägu.

       Panustamise viise on erinevaid, alustades ühest külalistunnist ja lõpetades põhjalikuma ainekursusega. Eriti oodatud on see, kui oleksite valmis pühendama aega ja tähelepanu ühenädalase valikainekursuse loomisesse-läbiviimisesse valikainenädala jooksul novembri-, veebruari- või juunikuus.

       Soovime tuua kokku õpilaste huvid ning Teie tegevus- ja / või huvivaldkonna. Just siin on hea võimalus kutsuda ellu mõtteid, mida olete ehk juba palju kordi varem tööandja ja aktiivse kodanikuna mõelnud: et üht või teist teemat tuleks juba koolis käsitleda.

     • 25.01.2018
      • KOV vallavolikogus täiskasvanute õpetamisest Rapla Gümnaasiumis

       KOV vallavolikogus täiskasvanute õpetamisest Rapla Gümnaasiumis

     • 30.01.2018
      • Kuidas leiame valikainete õpetajaid?

       Kuidas leiame valikainete õpetajaid?

     • 7.02.2018
      • Toimus kogukonna seminaripäev valikainete õpetajatele

       Toimus kogukonna seminaripäev valikainete õpetajatele

     • 8.03.2018
      • Alustasime õppijate vastuvõtmist

       Alustasime õppijate vastuvõtmist

     • 24.04.2018
      • Toimus õpetajate esimene arengupäev

       Toimus õpetajate esimene arengupäev

       Saime üksteisega tuttavaks ning Rapla Gümnaasiumi koolijuht, õppejuht ja õppekorraldusjuht tutvustasid uuele meeskonnale kooli visiooni, õppekava ja õppekorraldust, et olla valmis teiseks arengupäevaks, kui väikestes töörühmades arutletakse koolikultuuri, mentorluse ning hindamise teemadel.

     • 12.06.2018
      • Minikoolitus valikainete õpetajatele

       Minikoolitus valikainete õpetajatele

       Minikoolituse raames rääkisid õppejuht Aime ja õppekorraldusjuht Mari, ootuste ja kokkulepete sõnastamisest, õppija motivatsioonist ja selle toetamisest, tutvustasid tunni faase ning erinevaid õppemeetodeid. Koolitus oli praktiline, rakendades erinevaid aktiivõppe ja kaasavaid meetodeid.

     • 27.06.2018
      • Õpetajate teine arengupäev

       Õpetajate teine arengupäev

       Oli tore taaskohtumise päev! Vestlesime koolikultuuri, mentorluse ja hindamise teemal. Seekord andsime sõna õpetajatele ja tegime rohkelt rühmatöid. Järgmine arengupäev toimub 15.-16. augustil

     • 9.08.2018
      • Rapla Gümnaasium sai endale logo

       Rapla Gümnaasium sai endale logo

       Rapla Gümnaasiumi visuaalse identideedi looja on disainifirma AKU.

       Märk on insipireeritud paberlennukist ja selle kuju viitab kooli kõrval looklevale jõele. Logo koosneb märgist ja tekstist. Kooli infograafika ja korporatiivmaterjalide puhul kasutatakse Eesti tüpograaf Anton Kooviti loodud kirjatüüpi U Zero. Igapäevases kommunikatsioonis kasutatakse süsteemifonti Arial.

       Kooli tunnusvärvid - lilla ja kollane - valiti koos õpilastega.

     • 10.08.2018
      • Keskhariduseta täiskasvanud tagasi koolipingis

       Keskhariduseta täiskasvanud tagasi koolipingis

       Rapla Gümnaasiumis käivitub projekt "Keskhariduseta täiskasvanud tagasi koolipingis", mis panustab valdkonda "Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine". Projekti tegevused viiakse läbi ajavahemikul 27.08.2018 - 26.08.2020. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

       Tööle saamise tõenäosus, tööturul toimetulek ja võimalused elus edasi jõuda on tugevalt seotud omandatud haridustasemega ja sooviga õppida. Rapla Gümnaasiumi eesmärgiks on luua täiskasvanud õppijale paindlik õppekorraldus, mis toetab edukat õppimist töö- ja pereelu kõrvalt. Projekti raames rakendatakse õppijate leidmiseks ja nende individuaalsete vajaduste toetamiseks täiskasvanuhariduse koordinaatorit, õppenõustajat, haridustehnoloogi ja koolitatakse välja mentorid, kes toetavad iga õppijat. 

        

     • 15.-16.08.2018
      • Õpetajate kolmas arengupäev

       Õpetajate kolmas arengupäev

       15.-16. augustil toimus õpetajate kolmas arengupäev Lokuta Puhkekeskuses. Tutvusime juunikuu rühmatööde kokkuvõtetega, arutlesime mentorluse teemal, rääkisime mittestatsionaarsest õppest ning saime teada, kuidas Clanbeat'i keskkond aitab luua ühtset organisatsiooni.

     • 31.08.2018
      • Koolimaja avamine

       Koolimaja avamine

       31. augustil avati pidulikult Rapla Gümnaasiumi hoone. Ootusärevalt olid seda hetke oodanud paljud - pardameeskond, endised, praegused ja tulevased õpilased, külalised lähemalt ja kaugemalt ning uudishimulik linnarahvas. Täpselt südapäeval, kui sissejuhatuse järel sai sõna haridus- ja teadusminister Mailis Reps, oli koolihoov rahvast täis. Tänusõnu ning häid soove jätkus lisaks koolidirektorile, vallavanemal ning Riigikinnisvara juhatuse esimehel. Pidulikult heisati kingituseks saadud lipud ning kirjutati alla riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe. 

       Pärast lindi läbilõikamist oli maja avatud kõigile ning uudishimulikke külalisi jätkus tööpäeva lõpuni.

       Kirjaridade autor Krista Kõiv / foto Julia-Maria Linna

        

       Koolihoone on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist

        

     • 1.09.2018
      • Õppeaasta avaaktus

       Õppeaasta avaaktus

       Kõik, kõik on uus, septembrikuus saab meie kooli kohta päriselt öelda. Võtame rahulikult ja vaatame, mis saab oli pardameeskonna moto hommikul enne aktust. Uksel said õpilased kommi ja igaüks pani lennu lehele oma nime kirja. Keegi ei tea, millal järgmine kord alustab esimest korda meie majas kooliteed 262 õpilast. Nii rahulikult me siiski ei võtnud, ikka lennukalt, sest päeva juhtima kutsusime väga kuulsa, kui mitte kõige kuulsama naaberkooli vilistlase Märt Avandi. Ta andis õpilastele head nõu, nagu ka tema järel sõna saanud direktor, haridus- ja teadusministeeriumi esindaja ning vallavanem. Õpetajate tutvustus oli ka lennukas, sest kõik on ju uued ning ega lendamine sellega ei lõppenud. Meelde tuletati paberlennuki voltimine, et siis nii umbes 3 sekundi jooksul näha koolilaes lendamas umbes 300 lennukit. 
       Suured tänud - Kert Vahtre, William Stein, Diana Jääger ning Riinimanda koor koos endiste lauljatega kauni muusika eest. 

       Kirjaridade autor Krista Kõiv

       Foto autor Julia-Maria Linna

   • Kontakt

    • Rapla Gümnaasium
    • +372 5696 7446
    • Kooli 8, Rapla 79513 Rapla maakond Eesti Estonia
    • 77000051
    • TP007001
   • Logi sisse