• Kogukonna kaasamine õppekava arendamisse ja rakendamisse

     • Projekti täisnimi

      Kogukonna kaasamine õppekava arendamisse ja rakendamisse

      Eesmärgid

      Projektile oli püstitatud järgmised eesmärgid:

      • kogukonna liikmed ja huvigrupid on kaasatud erinevate valikkursuste väljatöötamisse ja õpetamisesse;
      • paikkonnaga seotud valikainete ainekavad on valmis ja integreeritud kooli õppekavasse.

       

      Projekti abil oli võimalik tuua kogukond koolile lähemale ja kaasata paljusid kogukonna liikmeid õppetöösse. Seetõttu võimegi öelda, et Rapla Gümnaasium on kogukonnakooliks kujunemise teel astunud suure sammu edasi.

      Tulemus

      Kõige selgemini hinnatav muutus õppekava rakendamisel võrreldes eelmiste, tegevuse lõpetanud gümnaasiumidega, on valikuvõimaluste rohkus. Õppija teeb kaks korda aastas valikud: õppeaasta algul või eel saab ta valida ained, mis on tunniplaanis I-III õppeperioodil ja oktoobris valib ained, milles osaleb valikainete nädalatel. 

      Muutus on ka õppekeskkonnas. Osa valikainete tundidest viiakse läbi väljaspool koolimaja, s.t õpilane ei ole suurema osa ajast koolikeskkonnas, vaid õppekeskkond on vaheldusrikkam. See on üks osa muutunud õpikäsitusest. Õpilaste tagasisidest võis välja lugeda rahulolu sellega, et ei ole tavapärane tunnisüsteem ja igapäevane õppimine. Rahul oldi ka sellega, et saadi rohkem ise teha, ennast tundma õppida. Tihedam side kooli ja kogukonna on loodud. Meie edasisest tööst sõltub, et koostöö kogukonnaga jätkuks ja Rapla Gümnaasium tõeline kogukonnakool oleks.

   • Kontakt

    • Rapla Gümnaasium
    • +372 5696 7446
    • Kooli 8, Rapla 79513 Rapla maakond Eesti Estonia
    • 77000051
    • TP007001
   • Logi sisse