• Hoolekogu

    • Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

     Rapla Gümnaasiumi hoolekogu liikmed (seisuga 16.11.2023):

     1. Kaialiisa Kristal - õpilaste esindaja
     2. Markus-Aleks Trofimov - vilistlaste esindaja
     3. Hels Kure - õppenõukogu esindaja
     4. Maarika Lips - õppenõukogu esindaja, hoolekogu sekretär
     5. Eva Orav - lapsevanemate esindaja
     6. Liis Läll - lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimees
     7. Andrus Tamm - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Rapla Vallavolikogu
     8. Age Rebel - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Rapla Kultuurikeskus
     9. Margus Tambergkooli toetava organisatsiooni esindaja, MTÜ Rapla Korvpallikool, hoolekogu aseesimees
     10. Anti Alasi - kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium
      
     Hoolekogu korraldab oma tööd koosolekutega ja/või elektrooniliselt. Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.
      
     Koosolekud (toimunud ja planeeritud):
     14.05.2024
     ◾ 09.02.2024
     ◾ 06.02.2024
     19.09.2023
     16.05.2023
     07.02.2023
     22.11.2022
     20.09.2022
     03.05.2022
     01.02.2022
     21.09.2021
     04.05.2021
     02.02.2021
     22.09.2020
     05.05.2020
     04.02.2020
     17.09.2019
     13.06.2019
     10.04.2019
     ◾ 27.03.2019
      
     Koosolekute protokollid avalikustatakse koolipere liikmetele Stuudiumis Tera kaustas Teave õppijatele ja lastevanematele
     Küsimuste korral kirjutada aadressil hoolekogu(ät)rapla.edu.ee.
      
     - - -
      
     Hoolekogu tööd reguleerib haridus- ja teadusministri 3. detsembri 2010. a määrus nr 69 "Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord", mille § 4 kohaselt hoolekogu:
     1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
     2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
     3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
     4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
     5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
     6) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
     7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
     8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
     9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
     10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
     11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
     12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
     13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
     14) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;
     15) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
     16) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
     17) täidab teisi seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
   • Kontakt

    • Rapla Gümnaasium
    • +372 5696 7446
    • Kooli 8, Rapla 79513 Rapla maakond Eesti Estonia
    • 77000051
    • TP007001
   • Logi sisse