• Kooli eripära ja väärtused

   • Kooli eripära

   • ​​​​​

    ▶︎ Meeskondlik juhtimine tagab turvalise koolikultuuri ja -keskkonna, toetades õppimist ja iga õpilase individuaalset arengut.

    ▶︎ Õpilane koostab oma õppekava vastavalt isiklikele huvidele ja edasistele karjääriplaanidele, lähtudes kooli pakutavatest valikaintest.

    ▶︎ Valikainete rohkus ja mitmekesisus võimaldavad õpilasel kujundada oma isikliku õppesuuna. Õppesuuna võib kokku panna mitme ainevaldkonna kursustest.

    ▶︎ Valikainete õpetamisse on kaasatud kogukonna liikmed väljastpoolt kooli. Valikained jagunevad läbi õppeperioodide ja valikainenädalatel toimuvateks.

    ▶︎ Õpilast toetab tema õpingutes isiklik mentor, kes aitab õpilase teha individuaalseid valikuid ning seada eesmärke. Mida selgemad on eesmärgid, seda efektiivsemalt toimub õpe.

    • Kokkulepitud väärtused
    • Hoolivus (sh abivalmidus ja sõbralikkus), mõistmine, lugupidamine enda ja teiste vastu, ausus ning vastutustundlikkus toetavad oskust õppida oma võimeid ja probleeme tundma, samuti motivatsiooni ja oskust õppida ning sotsialiseeruda.

    • Sotsiaalne keskkond
    • Mugava, turvalise ja väärtustava keskkonna loovad inimesed, ruumid ja töökorraldus, mida omavahel seovad suhted. Kesksel kohal on õppija oma vajaduste, huvide ja soovidega.

    • Meeskondlik juhtimine
    • Tagab turvalise koolikultuuri ja -keskkonna, toetades õppimist ja iga õppija individuaalset arengut.

    • Ennast juhtiva õppija kujundamine
    • Õpetaja roll on toetada õppija autonoomsust, mis aitab hoida õpimotivatsiooni.

    • Arengut toetav keskkond
    • Õpetaja loob õppimiseks keskkonna, kus on arvestatud nii õppija hetketase kui ka arengupotentsiaal.

    • Üld- ja valdkonnapädevuste kujundamine
    • Õpetaja peamiseks ülesandeks on kujundada pädevusi igas õppijas, aidates kaasa enesekindlusele ja -usaldusele, motivatsioonile ja püüdlustele.

   • Kontakt

    • Rapla Gümnaasium
    • +372 5696 7446
    • Kooli 8, Rapla 79513 Rapla maakond Eesti Estonia
    • 77000051
    • TP007001
   • Logi sisse